loader
  • Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

    Dotacje UE

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 265 686,84 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 84/100).

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%